BHV Bedrijfs Hulp Verlening:

Verplichtingen voor de werkgever volgens de Arbo-wet

De werkgever is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Sinds 1994 is het Besluit Bedrijfshulpverlening van kracht. Dit besluit verplicht de werkgever de bedrijfshulpverlening te organiseren. Eind 1999 is de Arbo-wet ingrijpend herzien. De uitwerking van de wettelijke voorschriften, onder meer op het gebied van bedrijfshulpverlening, is nu opgenomen in het Arbobesluit en de Arbobeleidsregels. Op grond hiervan dient een werkgever één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners. Deze werknemers hebben de taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.

Taken voor de Bedrijfs helpverlener

De taken van de bedrijfshulpverlener zijn als volgt omschreven in artikel 15 van de Arbo-wet:

De bedrijfshulpverlener heeft een voorpostfunctie voor de proffessionele hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulancedienst.

Maatgevende factoren

De verplichting tot het aanstellen van bedrijfshulpverleners geldt voor alle organisaties, zowel bedrijven als instellingen, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en dergelijke. In het Arbobesluit zijn de factoren opgenomen waarmee in ieder geval rekening moet worden gehouden bij het organiseren van de bedrijfshulpverlening. Dit worden de maatgevende factoren genoemd.
Hiertoe behoren o.a. de aard, de grootte en de ligging van het bedrijf of de inrichting, het aantal werknemers en andere personen en de tijdstippen waarop zij normaliter aanwezig zijn, het aantal niet-zelfredzame personen (bijvoorbeeld zieken en gehandicapten) en de aanwezige gevaren en risico's (uit de RI&E). Onder alle omstandigheden moet de invulling van de bedrijfshulpverleningstaken gewaarborgd zijn. Dat betekent dat er ook een goede vervangingsregeling moet zijn. 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die werkzaam zijn in bedrijven, instellingen en verenigingen. De personen die deze cursus afronden kunnen taken toegewezen krijgen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening.

De volgende onderdelen komen in de cursus naar voren:

Opzet en doelstelling

In de opzet van de cursus wordt er uitgegaan van een actieve participatie van de cursist. Kennisoverdracht vindt plaats door een afgewogen combinatie van korte theoretische inleidingen en praktische toepassingen van de leerstof.
 
Na het volgen van de cursus BHV is de deelnemer in staat om bij calamiteiten assisterend op te treden bij het in gang zetten van de (hulpverlening) procedures en actie te ondernemen ten aanzien van de repressie en schadebeperking.
De duur van de cursus is 2 volle dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
De cursist krijgt na het volbrengen met een voldoende resultaat een officieel certificaat.

Aanvullende BHV-opleidingen

BHV+

BHV+ is een uitgebreide versie van de BHV opleiding.

De duur van de cursus is drie en een halve dag. De cursus is opgebouwd uit 1 dag instructie kleine blustoestellen, ontruiming en communicatie middelen en 3 dagen Eerste Hulp, waarna op een derde dag het examen voor het diploma Eerste Hulp wordt afgenomen door een onafhankelijke examencommissie.
De cursist krijgt na het volbrengen met een voldoende resultaat een officieel certificaat van het NIBHV+ diploma Eerste Hulp (EHBO diploma) van het Oranje Kruis.

Buiten deze vorm van BHV+ kan dit ook op andere wijzen gecombineerd worden, zoals bijvoorbeeld met "Eerste hulp aan kinderen" bijvoorbeeld aan basisscholen en verenigingen, "Eerste hulp bij sport- of wandelletsels, BLS en AED training.
Met andere woorden we kunnen voor u de BHV+ samenstellen op de behoefte van uw bedrijf, instelling of vereniging. We gaan samen de mogelijkheden bekijken wat we voor u kunnen doen.